Διαγωνισμός Heineken < Online Παραγγελία Pizza Hut
Συγχαρητήρια, η συμμετοχή σας έχει καταχωρηθεί!
The operation could not be completed.
Συμπλήρωσε τον κωδικό σου Ο κωδικός δεν είναι έγκυρος
Συμπλήρωσε το όνομα σου
Συμπλήρωσε το επίθετό σου

Όροι διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ
Heineken – Εισιτήρια για ημιτελικό Uefa Champions League»

1.   Αντικείμενο Διαγωνισμού:
1.1.   Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει Διαγωνισμό (Διαγωνισμός) με τίτλο «Heineken – Εισιτήρια για ημιτελικό UEFA Champions League».
1.2.   Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία «FOOD PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας 250-254 (στο εξής «Food Plus» ή η «Εταιρεία»)
1.3.   Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Food Plus [] .
1.4.   Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

2.    Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):
2.1.   Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
2.2.   Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην σελίδα [www.pizzahut.gr/diagonismos-heineken] και να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους που διέπουν τον Διαγωνισμό.
2.3.   Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. οι εργαζόμενοι της Food Plus γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
2.4.   Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3.   Διάρκεια του Διαγωνισμού :
3.1.   O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 των παρόντων Όρων τις εξής ημερομηνίες : Τρίτη 12 Μαρτίου 2019, Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, Τρίτη 9 Απριλίου 2019, Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων/ εστιατορίων, ήτοι 13:00 - 24:00 (τοπική ώρα Ελλάδος).
3.2.   Διευκρινίζεται ρητά ότι, οιαδήποτε συμμετοχή η οποία δηλώνεται/πραγματοποιείται εκτός των χρονικών περιθωρίων που αναφέρονται στον όρο 3.1 δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύονται η Διοργανώτρια ή η Εταιρεία από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Εταιρείας .
3.3.   Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους αυτού (Διαγωνισμού) και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Εταιρείας, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Εταιρείας .

4.   Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
4.1.   Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό θα πρέπει, κατά τις ημέρες και ώρες του Διαγωνισμού, που αναφέρονται στον όρο 3.1, να αγοράσει την συγκεκριμένη προσφορά που αφορά στον Διαγωνισμό, ήτοι2 μεγάλες πίτσες καταλόγου, 8 τεμαχίων, μαζί με 2 κουτάκια μπύρας Heineken, συνολικής αξίας [18,90 Ευρώ]) (Προσφορά). Μαζί με την αγορά της Προσφοράς, ο Συμμετέχων θα λαμβάνει μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ένα κουπόνι (Κουπόνι), στο οποίο θα αναγράφεται ένας μοναδικός αριθμός συμμετοχής.
4.2.   Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την αγορά της Προσφοράς και τη λήψη του Κουπονιού, η οποία αγορά μπορεί να υλοποιηθεί με τους κατωτέρω τρόπους:
(i)   Με αγορά από οιοδήποτε Κατάστημα, ως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι των παρόντων Όρων, ή
(ii)   Με παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.pizzahut.gr, ή
(iii)   Με τηλεφωνική παραγγελία μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Εταιρείας στον τηλεφωνικό αριθμό 18 1 18.
(iv)   Με παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας www.e-food.gr
4.3.   Εφόσον ο Συμμετέχων επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό και κατόπιν της ολοκλήρωσης της αγοράς της Προσφοράς και λήψη του Κουπονιού, θα πρέπει να εισέλθει στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, την οποία διατηρεί η Διοργανώτρια στη διεύθυνση www.pizzahut.gr/diagonismos-heineken (Ιστοσελίδα). Εκεί, καλείται να συμπληρώσει την Φόρμα Συμμετοχής (Όνομα, Επώνυμο, Email), να δηλώσει ότι η ηλικία του είναι άνω των 18 ετών, να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού και να συμπληρώσει τον μοναδικό αριθμό που αναγράφεται στο Κουπόνι, ώστε να πάρει μέρος στην κλήρωση για να κερδίσει το Δώρο που ορίζεται στην παράγραφο 5 των παρόντων Όρων.
4.4.   Κατά τη συμπλήρωση της ανωτέρω είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.
4.5.   Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής Φόρμας Συμμετοχής.
4.6.   Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της Φόρμας Συμμετοχής, η αποδοχή των Όρων και η επιλογή «Ολοκλήρωση Συμμετοχής» συνιστούν δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Εταιρείας .
4.7.   Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού , όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους, με μία συμμετοχή κάθε φορά που αγοράζει την Προσφορά. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών με τον ίδιο Κωδικό, θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές, θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε ασκηθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.
4.8.   Διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη στον όρο 3.1 διάρκεια αφορά την αγορά της Προσφοράς και όχι τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό κατά τη διαδικασία, που προβλέπεται στον παρόντα όρο. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 19 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ.
4.9.   Εάν οιοσδήποτε δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό.

5.   Επαλήθευση και ακύρωση συμμετοχών.
5.1.   Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού , όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους, με μία συμμετοχή κάθε φορά που αγοράζει την Προσφορά και συνεπώς έκαστος Συμμετέχων θα πρέπει κάθε φορά που αγοράζει την Προσφορά και επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό να ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών με τον ίδιο Κωδικό, θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές, θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε ασκηθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.
5.2.   Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια ή/και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση να ακυρώσουν οιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψουν συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους καθώς και να ακυρώσουν και εκ των υστέρων, ήτοι και μετά την κλήρωση, συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Εταιρείας, θα διαγράφονται άμεσα από την Ιστοσελίδα της Εταιρείας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.
5.3.   Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.. .

 6.   Δώρα:
6.1.   Τα δώρα του Διαγωνισμού (Δώρα και έκαστο αυτών Δώρο) αναφέρονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας www.pizzahut.gr και πρόκειται για 2 μονά, πλήρη ταξιδιωτικά πακέτα παρακολούθησης ενός εκ των δύο ημιτελικών του Uefa Champions League στις 7 ή 8 Μαΐου 2019 (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εισιτηρίων). Το κάθε πακέτο φιλοξενίας περιλαμβάνει: 
(i)   Ένα (1) αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με αεροπορική εταιρεία, της επιλογής της Διοργανώτριας, 
(ii)   μία (1) διανυκτέρευση σε μονόκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου 4 αστέρων, 
(iii)   μεταφορές από και προς το ξενοδοχείο, το γήπεδο και το αεροδρόμιο, 
(iv) δείπνο και το εισιτήριο εισόδου στο γήπεδο που θα διεξαχθεί ο αγώνας. Η τελική ενημέρωση αναφορικά με τον αγώνα και την ημερομηνία αυτού και του ταξιδιού θα κοινοποιηθεί στους 2 νικητές στις 25 Απριλίου 2019.
6.2.   Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε νικητής δεν εμφανισθεί ή δεν επιθυμεί ή αρνηθεί να αποδεχθεί το Δώρο εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στους παρόντες όρους, οιαδήποτε άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου, το οποίο γεννάται στον πρώτο επιλαχόντα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:
7.1.   Κάθε έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, κατά τα ανωτέρω, με έγκυρες συμμετοχές και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Εταιρίας καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της περιόδου διοργάνωσης ου Διαγωνισμού , κατά τον όρο 3.
7.2.   Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Εταιρείας στις 19/04/2019 στις 14.30 μ.μ. ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορισθεί από την Εταιρεία. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 2 νικητές και 5 επιλαχόντες με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 6.5 των παρόντων όρων. Κατόπιν της κλήρωσης, ό\Όλα τα ονόματα και στοιχεία των τακτικών και αναπληρωματικών νικητών θα δοθούν στη Διοργανώτρια η οποία θα αναλάβει τις διαδικασίες του ταξιδιού.
7.3.   Οι νικητές θα ενημερωθούν εντός 48 ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την Διοργανώτρια στο email που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής στο Διαγωνισμό και θα τους ζητηθεί εντός (48) ωρών από την λήψη του αρχικού μηνύματος (email) να αποστείλουν απαντητικό email με το οποίο θα αποδέχονται το Δώρο και να αποστέλλουν έγγραφο (Αστυνομική Ταυτότητα, Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης), προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και το κουπόνι (με τον κωδικό αριθμό) που τους δόθηκε μαζί με την παραγγελία, ώστε να ακολουθήσει επικοινωνία αναφορικά με την παραλαβή των Δώρων.
7.4.   Ύστερα από την ενημέρωσή τους και αφού έχουν αποδεχθεί το Δώρο, θα ανακοινώνονται στη σελίδα της Εταιρίας στο FaceBook [https://www.facebook.com/PizzaHutGreece/]
7.5.   Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιο νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος των 48 ωρών από την λήψη του αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτριας εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτριας χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου (email) και σύμφωνα με την αναφερόμενη στις παραγράφους 6.3 και 6.4 ανωτέρω διαδικασία.
7.6.   Η ανωτέρω παράγραφος 7.5 ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Διοργανώτριας διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω.
7.7.   Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια ή την Εταιρεία , οι οποίες δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα των προσώπων που θα προσέρχονται να παραλάβουν το Δώρο τους. Ενδεικτικώς, δικαιούνται να ζητήσουν την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του προσώπου του νικητή και ότι το πρόσωπο αυτό πληροί τους παρόντες Όρους.
7.8.   Οι νικητές είναι από μόνοι τους αποκλειστικά υπεύθυνοι: (α) για τη οργάνωση και τα έξοδα της μετάβασής του από την κατοικία τους στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα, (β) για την απόκτηση των προσωπικών και ταξιδιωτικών εγγράφων που χρειάζονται για την μετάβασή τους στο προορισμό του όρου 6.1, (γ) τα έξοδα σίτισης και πιθανής διανυκτέρευσης και επιστροφής στην κατοικία τους από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, της Διοργανώτριας μη υπέχουσας οιασδήποτε ευθύνης.
7.9.   Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων Όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

8. Ευθύνη
8.1.    Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Διοργανώτριας ή της Εταιρείας.
8.2.   Επίσης, η Διοργανώτρια και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη.
8.3.   Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Εταιρείας από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχερά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.
8.4.   Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια ή Εταιρεία και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.
8.5.   Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.
8.6.   Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Εταιρείας περιορίζεται στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή των νικητών.
8.7.   Ακόμη, η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και απαλλάσσονται συμμέτρως και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.
8.8.   Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.
8.9.   Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
8.10.   Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Εταιρείας παύει να υφίσταται.
8.11.   Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια ή την και η Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), τότε η Διοργανώτρια και η και η Εταιρεία έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το Δώρο. Η Διοργανώτρια και η και η Εταιρεία αποφασίζουν για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσες τη διαδικασία και τους παρόντες Όρους.
8.12.   Η Διοργανώτρια και η και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση τους, τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής κλπ.
8.13.   Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η και η Εταιρεία πέραν των ρητά αναφερομένων στους παρόντες Όρους, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων και των νικητών, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, κατά τα ανωτέρω και την παραλαβή, χρήση και αξιοποίηση των Δώρων.

9.   Τεχνικά μέσα
9.1.   Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν υπέχουν, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο και Συμμετέχοντα.
9.2.   Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
9.3.   Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Εταιρείας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης τους.
9.4.   Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο και στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.
9.5.   Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια και η Εταιρεία υιοθετούν ή απλώς αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στου οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

10.   Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία
10.1.   Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας, της Food Plus και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
10.2.   Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας ή της Εταιρείας.
10.3.   Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.
10.4.   Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας και της Εταιρείας, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Εταιρείας , ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

11. Προσωπικά Δεδομένα
11.1.   Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) από εσάς και ειδικότερα όνομα, επώνυμο, e-mail, τα οποία ΔΠΧ τηρούνται από τη Διοργανώτρια και την Εταιρεία μόνο για το σκοπό επεξεργασίας που περιγράφεται στους παρόντες όρους (συμμετοχή στον Διαγωνισμό και ανάδειξη νικητών) και μόνο για το χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού έως και την παράδοση των Δώρων, οπότε και καταστρέφονται.
11.2.   Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς τις άνω εταιρείες, προκειμένου να καταχωρήσουν τα ΔΠΧ σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (και στα αγγλικά General Data Protection Regulation – GDPR). Αποκλειστικός σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι η διενέργεια του Διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, η επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και η παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε Συμμετέχων δεν επιθυμεί να γίνει χρήση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό.
11.3.   Σύμφωνα με τις εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία, η Διοργανώτρια θεωρείται Υπεύθυνος επεξεργασίας (Controller) και η Εταιρεία θεωρείται Εκτελών την Επεξεργασία (Processor) για τα ΔΠΧ αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς της παραγράφου 9.1.
11.4.   Όλα τα ΔΠΧ που θα συλλεγούν στο πλαίσιο του παρόντος, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του Υπεύθυνου ΕΠΔΧ.
11.5.   Με την ολοκλήρωση της παράδοσης των Δώρων από τη Διοργανώτρια, τα δεδομένα των συμμετεχόντων/των νικητών θα καταστρέφονται.
11.6.   Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.
11.7.   H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, μόνο εφόσον οι Συμμετέχοντες και οι νικητές παράσχουν τη ρητή συναίνεσή τους .
11.8.   Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, απευθυνόμενος εγγράφως στη Εταιρεία με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισίας, αρ. 250-254, Χαλάνδρι Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός «Heineken – Εισιτήρια για ημιτελικό UEFA Champions League»
11.9.   Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στα οποία περιλαμβάνονται το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης), επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο.
11.10.   Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεσμεύονται /δηλώνουν ότι η επεξεργασία (κοινοποίηση, μεταφορά ή/και πρόσβαση) των ΔΠΧ δεν αντίκειται στην ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.
11.11.   Τα ΔΠΧ δύνανται να διαβιβαστούν, πέραν της Εταιρείας σε τρίτους συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, στην οποία περίπτωση τυχόν τέτοια διαβίβαση, πέραν αυτής προς την Εταιρεία, θα τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων Συμμετεχόντων .
11.12.   Αν προκύψει οιαδήποτε ανάγκη επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία αυτής είναι τα κατωτέρω: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα, http://www.dpa.gr, email: [email protected]

12.   Λοιποί όροι
12.1.   Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας και της Εταιρείας.
12.2.   Η Διοργανώτρια και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στην σελίδα της Εταιρίας στο face book της [https://www.facebook.com/PizzaHutGreece/]
12.3.   Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων Συμμετοχής και σχετικές ανακοινώσεις για το Διαγωνισμό θα αναρτώνται στον Ιστότοπο της Εταιρείας και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Εταιρείας και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων.
12.4.   Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου της Εταιρίας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.
12.5.   Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Εταιρείας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα και η Διοργανώτρια και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.
12.6.   Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι παρόντες Όροι βρίσκονται αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας [www.pizzahut.gr/diagonismos-heineken]. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.
12.7.   Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής από τους Συμμετέχοντες. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. ( Άρθρα 709-712).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Over 18 Consent

test
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά